1. Onze dienstverlening

Spaanse Hypotheek SL is gericht op het geven van advies, bemiddeling en informatie over hypothecaire dienstverlening in Spanje. Ondanks het feit dat de adviseurs hun kennis over het gehele aankoopproces delen, zijn zij hier niet toe verplicht. Onze dienstverlening beperkt zich tot het verzorgen van de hypotheek bij een Spaanse bank. Overige zaken als het juridisch controleren van documenten, aanvragen van het NIE-nummer of onderhandelen van de aankoopprijs is Spaanse Hypotheek SL niet verantwoordelijk voor. Spaanse Hypotheek SL is bereid om (Nederlandstalige) contacten uit hun netwerk te delen met hun klant, zodat de klant van alle services is voorzien (advocaat/makelaar) tijdens het aankoopproces.

2. Het product

Er wordt onafhankelijk hypotheekadvies gegeven aan de klant. Spaanse Hypotheek SL heeft verschillende banken in haar netwerk, waardoor zij de mogelijkheden voor de klant kan afwegen. Op basis van het klantprofiel zal Spaanse Hypotheek SL de hypotheekaanvraag neerleggen bij de meest geschikte geldverstrekker.

3. Ons hypotheekrapport

De door Spaanse Hypotheek SL uitgebrachte offertes zijn gebaseerd op de tot dusver verstrekte gegevens van de klant in ons aanvraagformulier. Deze offertes zijn ten alle tijden indicatief en onder voorbehoud van documenten en taxatie. Een acceptatie van de bank kan bij deze indicatie niet worden gegarandeerd. Spaanse Hypotheek SL is derhalve niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van het door de klant verkeerd interpreteren van de offerte. Spaanse Hypotheek SL zal alle informatie vertrouwelijk en persoonlijk behandelen.

4. Pre-scan

Klant krijgt de mogelijkheid van Spaanse Hypotheek SL zonder onderpand de hypotheekaanvraag in te dienen bij de Spaanse bank. Het dossier wordt beoordeeld op basis van de financiële situatie van de klant. Klant is zich ervan bewust dat deze aanbieding onder voorbehoud is van de staat en waarde van het onderpand en taxatiewaarde. Klant is zich hiernaast van bewust dat een officiële hypotheekaanbieding één maand geldig is in Spanje. Het vinden van een onderpand na minimaal één maand heeft als gevolg dat er recente documenten moeten worden aangeleverd om het hypotheekdossier opnieuw te beoordelen door de Spaanse bank.

5. Klant worden

De klant ondertekent deze algemene voorwaarden ter opdracht van dienstverlening om de hypotheekaanvraag in Spanje te verzorgen. Spaanse Hypotheek SL is verantwoordelijk voor een professionele en adequate behandeling van deze aanvraag. Het formele proces wordt opgestart voor het aanvragen van de hypotheek (verzamelen documenten). Spaanse Hypotheek SL is vanaf dit moment te allen tijde tot de beschikking van de klant tot aan het passeren van de hypotheek. De klant wordt op de hoogte gehouden van het dossier en wordt op werkdagen binnen 24 uur beantwoord.

De klant kan gebruik maken van de services van Spaanse Hypotheek SL tot er een geschikte woning is gevonden. Gaat de aankoop van een woning niet door? Dan kan de klant, zonder het opnieuw betalen van de eerste fee, op een later tijdstip gebruik maken van de dienstverlening van Spaanse Hypotheek SL wanneer er een geschikte nieuwe woning is gevonden.

6. Betalingsvoorwaarden

Bij het ondertekenen van de algemene voorwaarden betaalt de klant de volledige bemiddeling fee van Spaanse Hypotheek SL. Bij het basis pakket is er geen restitutie voorwaarde van toepassing. Bij het volledig en top pakket krijgt de klant een voordelige restitutie voorwaarde. Je betaalt bij aanvang van het proces de gehele fee. Indien Spaanse Hypotheek geen hypotheek kan verzorgen op basis van de financiële gegevens bij de Spaanse bank, dan ontvangt de klant 50% restitutie van de betaalde fee. Zie bij punt 11 onze restitutievoorwaarden voor deze twee pakketten.

7. Aanleveren documenten

Klant zal Spaanse Hypotheek SL tijdig alle documenten en informatie verschaffen voor de hypotheekaanvraag. Klant erkent dat de dienstverlening vertraging kan ondervinden, indien de door de klant verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is.

De vrijblijvende indicatie (zie punt 3) is gebaseerd op de informatie die de klant op dat moment heeft verstrekt. Op basis van deze gegevens gaan Spaanse Hypotheek SL en de klant de overeenkomst aan. Indien de aangeleverde documenten afwijkende cijfers geeft ten opzichte van eerder bekende cijfers in het aanvraagformulier, en er hierdoor geen hypotheekacceptatie komt van de Spaanse bank, is Spaanse Hypotheek SL niet aansprakelijk. Spaanse Hypotheek SL heeft immers de overeenkomst afgesloten op basis van de tot dusver bekende gegevens. Zie punt 11 voor meer informatie over de restitutie voorwaarden.

8. Hypotheekaanbieding

Klant wordt ontzorgd wat betreft het onderhandelen tot de best haalbare aanbieding bij een Spaanse bank. Spaanse Hypotheek S.L. is verantwoordelijk voor het communiceren van de hypotheekaanbieding naar de klant en neemt de belemmering in communicatie (taalbarrière Spaans – Nederlands) weg. Een hypotheekaanbieding is in Spanje één maand geldig. De klant is zich bewust dat de rentetarieven en overige voorwaarden van de aanbieding onderhevig zijn aan veranderingen op de hypotheekmarkt in Spanje.

9. Producten naast hypotheek

In Spanje is het bij het afsluiten van een hypotheek verplicht om een opstalverzekering af te sluiten bij deze Spaanse bank. Tevens is het bij steeds meerdere banken een eis om ook een levensverzekering af te sluiten.

10. Dienstverlening opschorten

De klant kan op elk moment ervoor kiezen zich terug te trekken uit de hypotheekaanvraag procedure. De klant dient dit schriftelijk mede te delen aan Spaanse Hypotheek SL. Lees de restitutie voorwaarden in artikel 11. Indien de klant op de hoogte is van de naam van de Spaanse bank, is de klant niet gerechtigd om dezelfde kredietverstrekker persoonlijk of via andere tussenpersonen te benaderen. Het is niet mogelijk in Spanje om twee hypotheek aanvragen bij één bank neer te leggen.

11. Onze restitutie voorwaarden

Spaanse Hypotheek SL restitueert 50% van de advieskosten bij het volledig en top pakket indien wij geen hypotheekaanbieding kunnen ontvangen bij de Spaanse bank. Uitzonderingen:

– Klant stopt zelf de dienstverlening
– Situaties waar Spaanse Hypotheek S.L. geen invloed op heeft waardoor de hypotheek wordt afgekeurd bij de Spaanse bank. Voorbeelden hiervan zijn:
1. Gebreken van het onderpand (vergunningen/woning illegaal gebouwd).
2. Koop gaat niet door (koper of verkoper trekt zich terug)
3. De taxatiewaarde: Indien de taxatiewaarde lager uitvalt dan de aankoopsom, zal dit tevens (negatieve) gevolgen hebben voor de hypotheekaanbieding. Door een eventuele lagere hypotheeksom, wordt de klant belemmert voor de aankoop van de woning.
4. Indien de klant foutieve informatie heeft verstrekt aan Spaanse Hypotheek SL waardoor de Spaanse bank geen hypotheek verstrekt.
5. Indien de klant een keuze geeft aan een andere woning met een meerprijs, waarbij de eerdere hypotheeksom uit de offerte van Spaanse Hypotheek SL wordt overschreden en een hogere hypotheeksom niet haalbaar is.

In het geval de bank de aangevraagde hypotheek niet accepteert anders dan bovenstaande redenen, dan zal Spaanse Hypotheek SL 50% van de fee bij een volledig en top pakket per ommegaande restitueren. Vertraging, op welke wijze dan ook, is geen geldige reden voor annulering van de hypotheekaanvraag.

12. Betaling

De in offerte vermelde advieskosten dienen door de klant te worden voldaan binnen 7 werkdagen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij te late betaling van de advieskosten is Spaanse Hypotheek gerechtigd de hypotheekaanvraag op te schorten.

Indien de klant zich terugtrekt uit het proces bij Spaanse Hypotheek SL, maar de woning toch aankoopt via de bank waar de klant door Spaanse Hypotheek SL is geïntroduceerd, is de klant altijd onderhevig de fee van het basis pakket te betalen aan Spaanse Hypotheek S.L.

13. Hypotheek bij de Spaanse bank

Na een goedkeuring van een Spaanse bank wordt de klant rechtstreeks in contact gebracht met een medewerker van de bank. Spaanse Hypotheek SL blijft echter tot de beschikking van de klant tot het passeren van de hypotheek. Spaanse Hypotheek SL kan een realistisch beeld geven over het tijdsverloop. Echter is er geen aansprakelijkheid indien er vertragingen of tekortkomingen zijn bij de Spaanse bank. Spaanse Hypotheek SL is hierbij namelijk afhankelijk van (Spaanse) derde partijen.

14. Vervolgstappen

De klant is verplicht een bankrekening te openen bij de hypotheek verstrekkende bank. Spaanse Hypotheek SL zal zorgdragen voor het openen van deze bankrekening. Door deze bemiddeling is de klant niet verplicht om naar Spanje te komen voor het openen van de bankrekening.

15. Kosten Spaanse Hypotheek

De hoogte van de bijkomende kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het te financieren bedrag en kunnen per regio en bank verschillen. Spaanse Hypotheek SL maakt een realistische indicatie van de kosten, echter zijn zij nimmer aansprakelijk voor verschillen tussen deze indicatie en het definitieve aanbod van de bank. De Spaanse bank is verplicht voor de ondertekening van de hypotheekakte om de kosten inzichtelijk te maken

16. NIE Nummer

Voor het aanvragen van de hypotheek (beginfase) is het overleggen van het Spaanse BSN-nummer niet noodzakelijk. Echter dient dit nummer minimaal 2 weken voor het passeren aangeleverd te worden bij de Spaanse bank om vertraging in passeerdatum te voorkomen.

17. Overige algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid van Spaanse Hypotheek SL is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gelijk aan de intermediaire kosten vermeld op de uitgebrachte offerte (zie punt 4). Tevens is Spaanse Hypotheek SL niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade of gederfde winst.

Op deze algemene voorwaarden is Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Valencia.

logo spaansehypotheek

Opgesteld te Valencia op 1 Januari 2019

Geregistreerd kantoor: Spaanse Hypotheek
Calle Cirilo Amoros 58 puerta 6
46004 Valencia

E-mail: info@spaansehypotheek.nl
Web: www.spaansehypotheek.nl

Hypotheekrapport aanvragen!

✓ Je rapport is binnen 5 minuten aangevraagd