Algemene voorwaarden

1. Onze dienstverlening

www.spaansehypotheek.nl is gericht op het geven van advies, bemiddeling en informatie over hypothecaire dienstverlening in Spanje. Ondanks het feit dat de adviseurs hun kennis over het gehele aankoopproces delen, zijn zij hier niet toe verplicht. Onze dienstverlening beperkt zich tot het verzorgen van de hypotheek bij een Spaanse bank of een geldverstrekker die de financiering van een aankoop in Spanje verzorgt. Voor overige zaken als het juridisch controleren van documenten, aanvragen van het NIE-nummer of onderhandelen van de aankoopprijs zijn wij niet verantwoordelijk. Wij zijn bereid om (Nederlandstalige) contacten uit ons netwerk te delen met onze klant, zodat de klant van alle services is voorzien.

2. Het product

Er wordt hypotheekadvies gegeven aan de klant. Spaanse Hypotheek heeft verschillende banken en geldverstrekkers in haar netwerk, waardoor zij de mogelijkheden voor de klant kan afwegen. Op basis van het klantprofiel zal zij de hypotheekaanvraag neerleggen bij de meest geschikte geldverstrekker.

3. Onze berekeningen

De door www.spaansehypotheek.nl uitgebrachte hypotheekberekeningen zijn gebaseerd op de tot dusver verstrekte gegevens van de klant in ons aanvraagformulier. Deze opgaven zijn ten alle tijden indicatief en onder voorbehoud van volledige documenten en taxatie. Een acceptatie van de bank kan bij deze indicatie niet worden gegarandeerd. Spaanse Hypotheek is derhalve niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van het door de klant verkeerd interpreteren van de offerte. Alle informatie zal vertrouwelijk en persoonlijk behandeld worden.

4. Hypotheekberekening & Pre-scans

De klant kan meer zekerheid verkrijgen door een beoordeling te ontvangen op basis van enkele persoonlijke financiële documenten. Spaanse Hypotheek gaat intern het dossier beoordelen. De uitkomst van een hypotheekberekening óf een pre-scan (voor DGA’s) betreft geen officiële offerte vanuit een Spaanse bank of andere geldverstrekker, maar een indicatieve offerte vanuit Spaanse Hypotheek. Hier zijn geen rechten aan te verlenen voor toegang tot de financiering en de klant is zich ervan bewust dat de uitgegeven offerte onder voorbehoud is van overige financiële documenten, beoordeling van de Spaanse bank en de staat en waarde van het Spaanse onderpand. Bij een positieve hypotheekberekening of pre-scan kun je het dossier opstarten voor onze bankopstart tarieven.

5. Klant worden

De klant ondertekent deze algemene voorwaarden ter opdracht van dienstverlening om de hypotheekaanvraag in Spanje te verzorgen. Spaanse Hypotheek is verantwoordelijk voor een professionele en adequate behandeling van deze aanvraag. Het formele proces wordt opgestart voor het aanvragen van de hypotheek (verzamelen documenten). Spaanse Hypotheek is vanaf dit moment te allen tijde tot de beschikking van de klant tot aan het passeren van de hypotheek. De klant wordt op de hoogte gehouden van het dossier en wordt op werkdagen binnen maximaal 48 uur beantwoord.

De klant kan gebruik maken van de services van Spaanse Hypotheek tot er een geschikte woning is gevonden. Gaat de aankoop van een woning niet door? Dan kan de klant, zonder het opnieuw betalen van de eerste fee, op een later tijdstip gebruik maken van de dienstverlening wanneer er een geschikte nieuwe woning is gevonden.

6. Betalingsvoorwaarden

Bij het ondertekenen van de algemene voorwaarden betaalt de klant eerst ons start tarief en pas bij de goedkeuring van de bank wordt het restant voldaan.

7. Aanleveren documenten

Klant zal tijdig alle documenten en informatie verschaffen voor de hypotheekaanvraag. Klant erkent dat de dienstverlening vertraging kan ondervinden, indien de door de klant verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is. Het is van belang dat de juiste informatie vanaf de opstart met ons gedeeld wordt!

De vrijblijvende indicatie (zie punt 3) is gebaseerd op de informatie die de klant op dat moment heeft verstrekt. Op basis van deze gegevens gaan Spaanse Hypotheek en de klant de overeenkomst aan. Indien de aangeleverde documenten afwijkende cijfers geeft ten opzichte van eerder bekende cijfers in het aanvraagformulier en er hierdoor geen hypotheek acceptatie komt van de Spaanse bank, is Spaanse Hypotheek niet aansprakelijk. Spaanse Hypotheek heeft immers de overeenkomst afgesloten op basis van de tot dusver bekende gegevens. Zie punt 11 voor meer informatie over de restitutie voorwaarden.

8. Hypotheekaanbieding

Klant wordt zo goed als mogelijk geholpen wat betreft het onderhandelen tot de best haalbare aanbieding bij een Spaanse bank. Spaanse Hypotheek is verantwoordelijk voor het communiceren van de hypotheekaanbieding naar de klant en neemt de belemmering in communicatie (taalbarrière Spaans – Nederlands) weg. Een hypotheekaanbieding is in Spanje één maand geldig. Het vinden van een onderpand na minimaal één maand heeft als gevolg dat er recente documenten moeten worden aangeleverd om het hypotheekdossier opnieuw te beoordelen door de Spaanse bank. De klant is zich bewust dat de rentetarieven en overige voorwaarden van de aanbieding onderhevig zijn aan veranderingen op de hypotheekmarkt in Spanje.

9. Producten naast hypotheek

In Spanje is het bij het afsluiten van een hypotheek vaak regelmatig verplicht om een producten of verzekeringen af te sluiten bij een Spaanse bank. Wij proberen dit altijd te onderhandelen met onze banken voor de specifieke klant.

10. Dienstverlening opschorten

De klant kan op elk moment ervoor kiezen zich terug te trekken uit de hypotheekaanvraag procedure. De klant dient dit per email mede te delen aan Spaanse Hypotheek. Indien de klant op de hoogte is van de naam van de Spaanse bank, is de klant niet gerechtigd om dezelfde kredietverstrekker persoonlijk of via andere tussenpersonen te benaderen. Het is niet mogelijk in Spanje om twee hypotheek aanvragen bij één bank neer te leggen. Bij het zelf opzeggen van de dienstverlening is er geen sprake van restitutie, zie punt 11.
Spaanse Hypotheek behoudt het recht om de dienstverlening eenzijdig op te schorten, indien de samenwerking met de klant niet van goede aard is.

11. Onze restitutie voorwaarden

Indien de klant vooraf de opgevraagde documentatie aan ons laat zien, kunnen wij een 100% no cure no pay garantie afgeven voor loondienst/ZZP, voor DGA-ondernemers of investeerders zit geen no cure no pay garantie op de dienstverlening.

Uitzonderingen:
à Klant stopt zelf de dienstverlening
à Situaties waar Spaanse Hypotheek geen invloed op heeft waardoor de hypotheek wordt afgekeurd bij de Spaanse bank.

Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Gebreken van het onderpand (vergunningen/woning illegaal gebouwd).
 2. Koop gaat niet door (koper of verkoper trekt zich terug)
 3. De taxatie: Indien de taxatiewaarde bijvoorbeeld lager uitvalt dan de aankoopsom, zal
  dit tevens (negatieve) gevolgen hebben voor de hypotheekaanbieding. Door een
  eventuele lagere hypotheeksom, wordt de klant belemmert voor de aankoop van
  de woning. Ook kan het onderpand problemen geven voor de bank, vaak bij rustic woningen.
 4. Indien de klant foutieve informatie heeft verstrekt aan Spaanse Hypotheek
  waardoor de Spaanse bank geen hypotheek verstrekt.
 5. Indien de klant een keuze geeft aan een andere woning met een meerprijs, waarbij de eerdere hypotheeksom uit de offerte van Spaanse Hypotheek wordt overschreden en een hogere hypotheeksom niet haalbaar is.

In het geval de bank de aangevraagde hypotheek niet accepteert anders dan bovenstaande redenen, dan zal Spaanse Hypotheek 100% van de factuur per ommegaande restitueren in geval de aanvrager in loondienst is, ZZP’er of een VOF heeft. Vertraging, op welke wijze dan ook, is geen geldige reden voor annulering van de hypotheekaanvraag. Indien Spaanse Hypotheek de dienstverlening stopt, dan worden de reeds betaalde facturen – met aftrek van reeds voltooide werkzaamheden en/of uren – gerestitueerd.

12. Betaling

De in offerte vermelde advieskosten dienen door de klant te worden voldaan binnen 7 werkdagen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij te late betaling van de advieskosten is Spaanse Hypotheek gerechtigd de hypotheekaanvraag op te schorten.

Indien de klant zich terugtrekt uit het proces bij Spaanse Hypotheek, maar de woning toch aankoopt via de bank waar de klant door Spaanse Hypotheek is geïntroduceerd, is de klant altijd onderhevig de tweede fee te betalen.

13. Hypotheek bij de Spaanse bank of andere geldverstrekker

Na een goedkeuring van een hypotheekaanvraag wordt de klant ook in contact gebracht met een medewerker van de bank. Spaanse Hypotheek blijft echter tot de beschikking van de klant tot het passeren van de hypotheek. Spaanse Hypotheek kan een realistisch beeld geven over het tijdsverloop. Echter is er geen aansprakelijkheid indien er vertragingen of tekortkomingen zijn bij de Spaanse bank of andere geldverstrekker. Spaanse Hypotheek is hierbij namelijk afhankelijk van (Spaanse) derde partijen.

14. Vervolgstappen

De klant kan verplicht worden om een bankrekening te openen bij de hypotheek verstrekkende bank. Spaanse Hypotheek zal zorg dragen voor het openen van deze bankrekening. Door deze bemiddeling is de klant niet verplicht om naar Spanje te komen voor het openen van de bankrekening.

15. Kosten Spaanse Hypotheek

De hoogte van de bijkomende kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het te financieren bedrag en kunnen per regio en bank verschillen. Spaanse Hypotheek maakt een realistische indicatie van de kosten, echter zijn zij nimmer aansprakelijk voor verschillen tussen deze indicatie en het definitieve aanbod van de bank. De Spaanse bank is verplicht voor de ondertekening van de hypotheekakte om de kosten inzichtelijk te maken.

16. NIE Nummer

Voor het aanvragen van de hypotheek (beginfase) is het overleggen van het Spaanse BSN-nummer niet noodzakelijk. Echter dient dit nummer minimaal 2 weken voor het passeren aangeleverd te worden bij de Spaanse bank om vertraging in passeer datum te voorkomen.

17. Overige algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid van Spaanse Hypotheek is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gelijk aan de intermediaire kosten vermeld op de uitgebrachte offerte (zie punt 4). Tevens is Spaanse Hypotheek niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade of gederfde winst.

Op deze algemene voorwaarden is Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Valencia.

Versie & registratie

Deze algemene voorwaarden betreft versie 3.2
Opgesteld te Valencia op 11 December 2023

Geregistreerd kantoor: Spaanse Hypotheek
Av. de les Corts Valencianes 58, 46015 València, Spanje

E-mail: info@spaansehypotheek.nl
Web: www.spaansehypotheek.nl