Algemene voorwaarden

1. Onze dienstverlening

www.spaansehypotheek.nl is gericht op het geven van advies, bemiddeling en informatie over hypothecaire dienstverlening in Spanje. Ondanks het feit dat de adviseurs hun kennis over het gehele aankoopproces delen, zijn zij hier niet toe verplicht. Onze dienstverlening beperkt zich tot het verzorgen van de hypotheek bij een Spaanse bank. Overige zaken als het juridisch controleren van documenten, aanvragen van het NIE-nummer of onderhandelen van de aankoopprijs zijn wij niet verantwoordelijk voor. Wij zijn bereid om (Nederlandstalige) contacten uit ons netwerk te delen met onze klant, zodat de klant van alle services is voorzien.

2. Het product

Er wordt hypotheekadvies gegeven aan de klant. Spaanse Hypotheek heeft verschillende banken in haar netwerk, waardoor zij de mogelijkheden voor de klant kan afwegen. Op basis van het klantprofiel zal zij de hypotheekaanvraag neerleggen bij de meest geschikte geldverstrekker.

3. Onze berekening

De door www.spaansehypotheek.nl uitgebrachte Pre Scans zijn gebaseerd op de tot dusver verstrekte gegevens van de klant in ons aanvraagformulier. Deze opgaven zijn ten alle tijden indicatief en onder voorbehoud van volledige documenten en taxatie. Een acceptatie van de bank kan bij deze indicatie niet worden gegarandeerd. Spaanse Hypotheek is derhalve niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van het door de klant verkeerd interpreteren van de offerte. Alle informatie zal vertrouwelijk en persoonlijk behandeld worden.

4. Pre-scan

De klant wenst meer zekerheid door een beoordeling te ontvangen op basis van enkele persoonlijke financiële documenten. Spaanse Hypotheek gaat intern het dossier beoordelen, een pre-scan betreft geen officiële offerte vanuit een Spaanse bank. Klant is zich ervan bewust dat de uitgegeven pre-scan offerte onder voorbehoud is van overige financiële documenten, beoordeling van de Spaanse bank en de staat en waarde van het Spaanse onderpand. Bij een positieve pre-scan ontvangt de klant bij het afnemen van een pakket een positieve indicatie regeling (mits anders afgesproken). Dit betekent een shared risk garantie van 50% dat wanneer Spaanse Hypotheek geen hypotheek kan regelen op basis van de aangeleverde financiële documenten, het volledige bemiddelingstarief gerestitueerd krijgt. De beoordeling van het onderpand (taxatie en vergunningen) heeft geen invloed op deze voorwaarde. Tevens worden de gemaakte kosten van de pre-scan in mindering gebracht op de pakketkosten.

5. Klant worden

De klant ondertekent deze algemene voorwaarden ter opdracht van dienstverlening om de hypotheekaanvraag in Spanje te verzorgen. Spaanse Hypotheek is verantwoordelijk voor een professionele en adequate behandeling van deze aanvraag. Het formele proces wordt opgestart voor het aanvragen van de hypotheek (verzamelen documenten). Spaanse Hypotheek is vanaf dit moment te allen tijde tot de beschikking van de klant tot aan het passeren van de hypotheek. De klant wordt op de hoogte gehouden van het dossier en wordt op werkdagen binnen maximaal 48 uur beantwoord.

De klant kan gebruik maken van de services van Spaanse Hypotheek tot er een geschikte woning is gevonden. Gaat de aankoop van een woning niet door? Dan kan de klant, zonder het opnieuw betalen van de eerste fee, op een later tijdstip gebruik maken van de dienstverlening wanneer er een geschikte nieuwe woning is gevonden.

6. Betalingsvoorwaarden

Bij het ondertekenen van de algemene voorwaarden betaalt de klant de volledige advies/bemiddeling fee van Spaanse Hypotheek.

7. Aanleveren documenten

Klant zal tijdig alle documenten en informatie verschaffen voor de hypotheekaanvraag. Klant erkent dat de dienstverlening vertraging kan ondervinden, indien de door de klant verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is. Het is van belang dat de juiste informatie vanaf de opstart met ons gedeeld wordt!

De vrijblijvende indicatie (zie punt 3) is gebaseerd op de informatie die de klant op dat moment heeft verstrekt. Op basis van deze gegevens gaan Spaanse Hypotheek en de klant de overeenkomst aan. Indien de aangeleverde documenten afwijkende cijfers geeft ten opzichte van eerder bekende cijfers in het aanvraagformulier, en er hierdoor geen hypotheekacceptatie komt van de Spaanse bank, is Spaanse Hypotheek niet aansprakelijk. Spaanse Hypotheek heeft immers de overeenkomst afgesloten op basis van de tot dusver bekende gegevens. Zie punt 11 voor meer informatie over de restitutie voorwaarden.

8. Hypotheekaanbieding

Klant wordt zo goed als mogelijk geholpen wat betreft het onderhandelen tot de best haalbare aanbieding bij een Spaanse bank. Spaanse Hypotheek is verantwoordelijk voor het communiceren van de hypotheekaanbieding naar de klant en neemt de belemmering in communicatie (taalbarrière Spaans – Nederlands) weg. Een hypotheekaanbieding is in Spanje één maand geldig. Het vinden van een onderpand na minimaal één maand heeft als gevolg dat er recente documenten moeten worden aangeleverd om het hypotheekdossier opnieuw te beoordelen door de Spaanse bank. De klant is zich bewust dat de rentetarieven en overige voorwaarden van de aanbieding onderhevig zijn aan veranderingen op de hypotheekmarkt in Spanje.

9. Producten naast hypotheek

In Spanje is het bij het afsluiten van een hypotheek vaak verplicht om een opstalverzekering af te sluiten bij deze Spaanse bank. Wij proberen dit altijd te onderhandelen met onze banken (maatwerk).

10. Dienstverlening opschorten

De klant kan op elk moment ervoor kiezen zich terug te trekken uit de hypotheekaanvraag procedure. De klant dient dit per email mede te delen aan Spaanse Hypotheek.  Lees de restitutie voorwaarden in artikel 11. Indien de klant op de hoogte is van de naam van de Spaanse bank, is de klant niet gerechtigd om dezelfde kredietverstrekker persoonlijk of via andere tussenpersonen te benaderen. Het is niet mogelijk in Spanje om twee hypotheek aanvragen bij één bank neer te leggen.

11. Onze restitutie voorwaarden (alleen bij pre-scan van toepassing)

Indien de klant een positieve hypotheek pre-scan heeft ontvangen, dan geeft Spaanse Hypotheek een Shared Risk garantie af. Indien wij geen hypotheek kunnen regelen restitueert KP Spain Consultancy Group S.L. 50% van de factuur.

Uitzonderingen:
à Klant stopt zelf de dienstverlening
à Situaties waar Spaanse Hypotheek geen invloed op heeft waardoor de hypotheek wordt afgekeurd bij de Spaanse bank.

Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Gebreken van het onderpand (vergunningen/woning illegaal gebouwd).
 2. Koop gaat niet door (koper of verkoper trekt zich terug)
 3. De taxatie: Indien de taxatiewaarde bijvoorbeeld lager uitvalt dan de aankoopsom, zal
  dit tevens (negatieve) gevolgen hebben voor de hypotheekaanbieding. Door een
  eventuele lagere hypotheeksom, wordt de klant belemmert voor de aankoop van
  de woning. Ook kan het onderpand problemen geven voor de bank, vaak bij rustic woningen.
 4. Indien de klant foutieve informatie heeft verstrekt aan Spaanse Hypotheek
  waardoor de Spaanse bank geen hypotheek verstrekt.
 5. Indien de klant een keuze geeft aan een andere woning met een meerprijs, waarbij de eerdere hypotheeksom uit de offerte van Spaanse Hypotheek wordt overschreden en een hogere hypotheeksom niet haalbaar is.

In het geval de bank de aangevraagde hypotheek niet accepteert anders dan bovenstaande redenen, dan zal Spaanse Hypotheek 100% van de factuur per ommegaande restitueren. Vertraging, op welke wijze dan ook, is geen geldige reden voor annulering van de hypotheekaanvraag.

12. Betaling

De in offerte vermelde advieskosten dienen door de klant te worden voldaan binnen 7 werkdagen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij te late betaling van de advieskosten is Spaanse Hypotheek gerechtigd de hypotheekaanvraag op te schorten.

Indien de klant zich terugtrekt uit het proces bij Spaanse Hypotheek, maar de woning toch aankoopt via de bank waar de klant door Spaanse Hypotheek is geïntroduceerd, is de klant altijd onderhevig de tweede fee te betalen.

13. Hypotheek bij de Spaanse bank

Na een goedkeuring van een Spaanse bank wordt de klant rechtstreeks in contact gebracht met een medewerker van de bank. Spaanse Hypotheek blijft echter tot de beschikking van de klant tot het passeren van de hypotheek. Spaanse Hypotheek kan een realistisch beeld geven over het tijdsverloop. Echter is er geen aansprakelijkheid indien er vertragingen of tekortkomingen zijn bij de Spaanse bank. Spaanse Hypotheek is hierbij namelijk afhankelijk van (Spaanse) derde partijen.

14. Vervolgstappen

De klant is soms verplicht een bankrekening te openen bij de hypotheek verstrekkende bank. Spaanse Hypotheek zal zorgdragen voor het openen van deze bankrekening. Door deze bemiddeling is de klant niet verplicht om naar Spanje te komen voor het openen van de bankrekening.

15. Kosten Spaanse Hypotheek

De hoogte van de bijkomende kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het te financieren bedrag en kunnen per regio en bank verschillen. Spaanse Hypotheek maakt een realistische indicatie van de kosten, echter zijn zij nimmer aansprakelijk voor verschillen tussen deze indicatie en het definitieve aanbod van de bank. De Spaanse bank is verplicht voor de ondertekening van de hypotheekakte om de kosten inzichtelijk te maken.

16. NIE Nummer

Voor het aanvragen van de hypotheek (beginfase) is het overleggen van het Spaanse BSN-nummer niet noodzakelijk. Echter dient dit nummer minimaal 2 weken voor het passeren aangeleverd te worden bij de Spaanse bank om vertraging in passeer datum te voorkomen.

17. Overige algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid van Spaanse Hypotheek is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gelijk aan de intermediaire kosten vermeld op de uitgebrachte offerte (zie punt 4). Tevens is Spaanse Hypotheek niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade of gederfde winst.

Op deze algemene voorwaarden is Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Valencia.

Versie & registratie

Deze algemene voorwaarden betreft versie 3.0
Opgesteld te Valencia op 30 maart 2021

Geregistreerd kantoor: Spaanse Hypotheek
Calle Cirilo Amoros s/n
46004 Valencia

E-mail: info@spaansehypotheek.nl
Web: www.spaansehypotheek.nl